efonla.com
Yatırımcı Destek Merkezi

İnternet ortamındaki kitle fonlama platformları aracılığıyla bir projenin veya girişim şirketinin çok sayıda kişi tarafından küçük miktarlarda bile fonlanmasına imkan tanıyan finansman yöntemidir.

Çok sayıda kişinin pay karşılığında bir girişime ortak olmak adına kendi belirleyeceği miktarlarla girişimi fonlamasıdır. Paya dayalı kitle fonlama, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından yetki (lisans) verilen kitle fonlama platformları aracılığıyla yapılır.

 • Geleneksel finansman yöntemleri ile yatırım bulmakta zorluk çekiyorsan girişimin için kolay, hızlı ve teminatsız bir şekilde fon topla

 • Erken veya büyüme aşamasındaki girişimin için pay karşılığında ihtiyacın olan tutarda yatırım bul

 • Zaman ve mekan kısıtı olmadan yatırımcılara ulaş

 • Girişiminin tanıtımını yap ve kitlelere ulaştırarak farkındalık yarat

 • Potansiyel yatırımcından veya müşterinden geri bildirim al

 • Çok sayıda kişinin girişimine yatırım yaparak inanmasından cesaret al

 • Girişiminin kollektif ve demokratif olarak desteklenmesini sağla

 • Girişimine inanan yatırımcı ve destekçilerinin kampanyanı kitlelere duyurmasından faydalan

 • efonla’daki topluluk ile networkünü genişlet

 • Yenilikçi girişimini sürdürülebilir kılmak için tekrar kampanya başlat

 • Yukarıdaki tüm avantajlarla girişiminin riskini azalt

 • Kampanyaya bireysel girişimci olarak veya girişim şirketi (Anonim/Limited şirket) adına başvuruda bulunabilirsin.
 • Girişim şirketin aşağıdaki şartları sağlıyorsa paya dayalı kitle fonlama aracılığıyla fon toplayabilir:

  • Türkiye’de kurulu olması
  • Teknoloji ve/veya üretim faaliyetinde bulunması
  • Düzenli olarak takip ve kontrol edilen tescil edilmiş internet sitesinin bulunması
  • Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)’nin 8 inci maddesinde finansal tablo kalemleri için öngörülen eşikler gereği
   • Güncel ve son finansal tablosundaki aktif varlığı 100 milyon TL altında olması
   • Net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisi de 60 milyon Türk Lirasından az olması.
 • Girişim şirketin aşağıdaki özelliklere sahipse paya dayalı kitle fonlama aracılığıyla fon toplayamaz:

  • Halka açık ortaklıksa,
  • Halka açık ortaklıklar ile sermaye piyasası kurumlarının, önemli etkiye sahip ortak konumunda bulunduğu şirketse.
 • Ayrıca girişim şirketi tarafından kampanya yürütülebilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekir.

  • Fonlanması talep edilen proje dışında herhangi bir faaliyetinin bulunmaması,
  • Kampanya sürecinin sona ermesini müteakip, fonlanması talep edilen proje dışında başka bir faaliyete geçmesinin TTK’nın 421 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nisaplar ile alınacak genel kurul kararıyla mümkün olabileceğine dair esas sözleşmesinde hüküm bulunması,
  • Bilgi formunda yer verilen en son tarihli finansal tablolarında, Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından olan ticari olmayan alacaklarının tüm alacaklar toplamına olan oranının %20’yi veya aktif toplamına olan oranının %10’u geçmemesi,
  • Bilgi formunda yer verilen en son tarihli finansal tablolarında, Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarına olan ticari olmayan borçlarının tüm borçlar toplamına olan oranının %20’yi ve teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinden kaynaklanmayan finansal borçlar tutarının, aktif toplamının %10’unu geçmemesi.
 • Girişimin anonim şirket değilse hedef fona ulaşarak kampanyanın başarıyla sonlanmasını takip eden 90 gün içinde yukarıdaki tüm koşulları sağlayan anonim şirketi kurman gerekir. Başvuru esnasında Türkiye’de yerleşik olma koşulu aranmaktadır.

 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan detaylı bilgi formunu başvuru aşamasında eksiksiz doldurman gerekir. efonla’ya girdiğin bilgilerle bu formu kolay ve otomatik olarak doldurmanı sağlıyoruz.
 • Bilgi formun kapsamında girişim kampanyan, efonla’da objektif bir değerlendirmeden geçer.

  • Öncelikle, efonla ekibi tarafından incelenir,
  • efonla’ya uygunluğu belirlendiği takdirde bilgi formun, SPK tarafından nitelikleri belirlenen alanında uzman ve bağımsız Yatırım Komitesinin onayına sunulur.
  • Bağımsız Yatırım Komitesi Değerlendirme Politikası çerçevesinde kampanyayı değerlendirir ve uygun görürse kabul eder.
 • Kampanyan onaylanırsa fon toplamak üzere yayımlanır.

 • Kitlelerin desteğini almak için etkili mesajlar kullanman kampanyanı öne çıkarır.
 • 90 - 180 saniye arası özenle hazırlanmış tanıtıcı bir video kampanyan için en etkili araçtır.
 • Sosyal medya gibi interaktif iletişim araçlarını aktif kullanman daha büyük bir kitleye ulaşmanı sağlar.
 • Ayrıca, yaratıcılığının sınırlarını zorlayarak kampanyanı pazarlaman başarıya ulaştırır.

Paya dayalı kitle fonlamasında,

 • Herhangi bir 12 aylık dönemde toplayabileceğin en fazla fon tutarı 2023 yılı için ek fon dahil 45.000.000 TL’dir. Bu tutar Kurulca (SPK) izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet tanınan ve her yıl Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilen ihraç sınırı ile belirlenir.
 • Başvurun esnasında eğer bilgi formunda belirtirsen, hedef fon tutarının azami %20’sine kadar ek fon toplayabilirsin.
 • Fon hedef tutarın 3.000.000 TL’yi aşması durumunda, toplayacağın fonun en az %5’i nitelikli yatırımcı tarafından fonlanması zorunludur. Bu zorunluluk toplanan ek fon bakımından uygulanmaz.

Herhangi bir 12 aylık dönemde en fazla 2 kampanya oluşturabilirsin. Bu iki kampanyanın toplam tutarı toplanacak fon üst sınırını (2023 için 45.000.000 TL) geçemez.

Kitle Fonlaması Tebliği’ne göre:

 • Eğer girişim şirketin anonim şirketi ise;

  • Kampanya süresinin sona ermesini takip eden 30 iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapman gerekir.
  • Sermaye artırımı suretiyle çıkarılan payların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden yatırımcıların hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemleri girişim şirketin veya yetkilendirdiğin bir yatırım kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirmen gerekir.
  • Payların aktarımı ardından platformun onayıyla Takasbank’ta saklanan fon, girişim şirketine aktarılır.
 • Eğer girişiminin anonim şirketi değilse;

  • Kampanya süresinin sona ermesini takip eden 90 gün içinde anonim şirketi kurman veya limited şirketini anonim şirketine dönüştürmen gerekir.
  • Kuruluş işleminin ticaret siciline tescilini takip eden en geç 30 iş günü içinde, toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapman gerekir.
  • Sermaye artırımı suretiyle çıkarılan payların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden yatırımcıların hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemleri girişim şirketin veya yetkilendirdiğin bir yatırım kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirmen gerekir.
  • Payların aktarımı ardından platformun onayıyla Takasbank’ta saklanan fon, girişim şirketine aktarılır.
 • Yukarıda listelenen sorumlulukları zamanında yerine getirmezsen, yatırımcıların yaptığı yatırım tutarları iade edilir.

Kampanya süresi sona erdiğinde hedef fona ulaşamazsan, toplanan tutar yatırımcıların hesabına hiçbir kesinti olmadan Takasbank tarafından iade edilir.

Paya dayalı kitle fonlamasında toplanan fonların aktarılması için girişim şirketinin kuruluş işlemlerini tamamlamış olman gerekir. Bu fonlar yalnızca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylar karşılığında girişim şirketine aktarılır.

Kampanyanın hedef fona ulaşmasının ardından, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden yatırımcıların hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemleri girişim şirketin veya yetkilendirdiğin bir yatırım kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirmen gerekir.

Toplanan fonlar, girişim şirketine aktarılana veya yatırımcılara iade edilene kadar Takasbank’ta nemalandırılmadan saklanır.

 • Kampanyan hedef fona ulaştığında efonla’nın onayıyla Takasbank’ta saklanan fon girişim şirketine aktarılır.
 • Kampanya süresi sona erdiğinde hedef fona ulaşamazsan, yatırılan tutarlar yatırımcılara hiçbir kesinti olmadan iade edilir.

Kampanya süresi, kampanya sayfasında yayımlandığı tarihte başlar ve bu süre altmış günü geçemez. Ek fon dahil hedef fon tutarına 60 günden önce ulaşılırsa kampanya erken sonlandırılabilir.

Yatırım yapılan andan itibaren herhangi bir gerekçe belirtmeksizin 48 saat içerisinde yatırımcının cayma hakkı vardır. Bu hak kullanıldığında iade işlemleri hiçbir kesinti olmadan yapılır.