efonla.com

Politikalarımız

DİJİTAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.
DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1 – Bu yönergenin amacı, Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) uygun olarak Dijital Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’ye başvuru yapan Girişimci veya Girişim Şirketinin Bilgi Formunun onaylanmasına ve ilgili tebliğin Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren Yatırım Komitesi değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 – Bu değerlendirme politikası, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Madde 4, Madde 16, Madde 35/A ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.10.2021 tarihli 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2)” ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) yayınları esas alınarak hazırlanmış ve yine ilgili mevzuat gereği Platform Yönetim Kurulu kararına bağlanarak Platform web sitesi üzerinden sürekli olarak kamuya duyurulur.

Tanımlar

Madde 3 – Değerlendirme politikası kapsamında yer alan tanımlar şu şekildedir.

 • Dijital Kitle Fonlama Platformu A.Ş.: Paya Dayalı Kitle fonlamasına aracılık eden platformu (Platform)
 • Girişimci: Projesine paya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri,
 • Girişim şirketi: Anonim şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyetlerine devam edecek ve Türkiye’de kurulu olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve projesine kaynak ihtiyacı bulunan anonim şirketleri veya toplanan fonların emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketleri,
 • Kampanya: Projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformun internet sitesinde kamuya duyurulmasını,
 • Kampanya sayfası: Projeye ilişkin olarak platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,
 • Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
 • Kitle Fonlaması: Projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasını,
 • Kitle Fonlaması Bilgi Formu (Bilgi formu): Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan, projenin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu,
 • Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
 • Pay: Fonlanan şirketin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti,
 • Paya Dayalı Kitle Fonlaması: Pay karşılığında platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasını,
 • Proje: Planlanan teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,
 • Tanıtıcı Bilgiler: Platformlar tarafından kampanyalara ilişkin olarak her türlü iletişim aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, girişim şirketinin ticaret unvanı ve merkez adresi, girişim şirketinin yöneticilerinin veya girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri, hedeflenen ve toplanan fon tutarı, belirlenen ve geriye kalan kampanya süreleri, varsa fon sağlayan yatırımcı sayısı ve kampanyayı destekleyen nitelikli yatırımcıların unvanları gibi genel nitelikteki özet bilgileri,
 • Teknoloji Faaliyeti: Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini,
 • Üretim Faaliyeti: Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyetini,
 • Yatırım Komitesi: Girişim şirketine veya girişimciye ait projeye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan kitle fonlaması bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi,

İKİNCİ BÖLÜM

GİRİŞİMCİ ve/veya GİRİŞİM ŞİRKETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Kabul Edilecek Projeler

Madde 4 – Platform’a yapılan başvurularda ilgili mevzuata uygun olarak, teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunacak girişim şirketi ve projesine paya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişiler değerlendirmeye alınır.

Madde 5 – Düzenli olarak takip ve kontrol edilen tescil edilmiş internet sitelerinin bulunması zorunludur.

Verilen Bilgilerin Doğruluğu

Madde 6 – Başvurularda girişimci veya girişim şirketi tarafından verilen tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğu kabul edilir. Gerekli durumlarda paylaşılan bilgi ve/veya belgeleri tevsik edecek ek belgeler istenir.

Girişimci ve Girişim Şirketi’ne Dair Ön Değerlendirme

Madde 7 – Platform’a başvuran girişimci veya girişim şirketine girişimci ilişkileri birimi destek olur.

Madde 8 – Bu aşamada ilk değerlendirme yapılır ve ilgili tebliğde belirtilen duruma uygun olmayan başvurular reddedilir. Reddedilme gerekçelerin belirtildiği bir e-posta ile bu durum başvuru sahibine bildirilir.

Madde 9 – Ön onayı geçen başvuru sahipleri girişimci ilişkileri biriminin yönlendirmeleri ile Yatırım Komitesi’ne sunulmak üzere gerekli hazırlıkları yapar.

Başvuru Esnasında Kitle Fonlaması Bilgi Formunda Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler

Madde 10 – Girişimci veya girişim şirketi platform web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak sunulan başvuru formunu doldurur. Bu formda aşağıdaki maddelerden girişimci veya girişim şirketinin temin ettikleri bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurumu tarafından Bilgi Formunda istenen diğer bilgi ve belgeler bulunur.

 1. Girişim şirketini veya projeyi tanıtıcı bilgiler
 2. Girişim şirketinin yöneticilerini veya girişimci ve ekibini tanıtıcı bilgiler
 3. Mevcut ve gelecekteki ana faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iş modeli kanvası
 4. Varsa ürettiği/üreteceği ürünler ve/veya sunduğu/sunacağı hizmetler
 5. Sektör ve Pazar analizi ve varsa diğer araştırmalar
 6. Hedef kitle, mevcut ve potansiyel müşteri sayısı
 7. Ürün ve hizmetlerin teknik ve tasarım analizi, bunlara ilişkin araştırma, geliştirme, üretim, satış ve pazarlama programı hakkında tahmin ve varsayımlar
 8. Fon kaynakları, tahmini finansman yapısı ile finansal ve ekonomik analizi
 9. Fon kullanım süresine göre belirlenecek makul bir süre için somut ve öngörülebilir varsayımlara dayanan gelir-gider projeksiyonu
 10. Fon kullanım yerleri, planlanan harcama tarih ve dönemleri
 11. Araştırma geliştirme, danışmanlık, lisans, patent, işçilik, pazarlama, demirbaş, ekipman, finansman ve benzeri giderler ile diğer öngörülmeyen harcamalar için ayrılan bütçe
 12. Risk faktörleri

Yatırım Komitesine Başvurunun Sunulması

Madde 11 – Girişimci ve/veya girişim şirketi tarafından bilgi formunda istenen bilgi ve belgeler platform tarafından proje başvuru sahibine tahsis edilen çevrimiçi alan kullanılarak girilir ve kampanya sayfası düzenlenir. Platform ön onayı ile Yatırım Komitesine sunulur.

Yatırım Komitesinin Oluşumu ve Toplantı Usulü

Madde 12 – Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) uyarınca Yatırım Komitesi için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yatırım komitesi üyeleri ile Platform’un Yönetim Kurulu Üyeleri sorumludur.

Madde 13 – Yatırım Komitesi en az üç üyeden oluşur.

Madde 14 – Yatırım Komitesi üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki, Proje danışmanlığı, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip kişilerden oluşur.

Madde 15 – Yatırım Komitesi’nin yalnızca bir üyesi Platform’un Yönetim Kurulu Üyesi olması ve bu üyenin Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şarta haizdir.

Madde 16 – Yatırım Komitesi’nin en az bir üyesi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahiptir.

Madde 17 – Yatırım komitesi üyelerinin tamamı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) 6’ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan şartları sağlar.

Madde 18 – Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) 9’uncu maddesi birinci ve dördüncü fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde platform Yönetim Kurulu en geç on işgünü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu’na iletir.

Madde 19 – Yatırım komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun gerekçesi platform tarafından yazılı olarak iki işgünü içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.

Madde 20 – Yatırım komitesinin kitle fonlaması bilgi formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür.

Madde 21 – Yatırım komitesi üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları projelere veya girişim şirketlerine ait kampanya başvurularının değerlendirilmesinde oy kullanamazlar.

Madde 22 – Yatırım komitesi üyelerinden herhangi birinin bir girişim şirketinin veya projenin kampanyasının platformda yayımlanma kararına karşı şerh koyması halinde, bu şerhe ve şerhin gerekçesine ilişkin ilgili girişim şirketinin veya projenin kampanya sayfasında açıklama yapılır.

Madde 23 – Yatırım komitesi üyeleri Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) kapsamındaki faaliyetleri karşılığında girişim şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri kampanyalara fon sağlayamazlar.

Madde 24 – Yatırım komitesi üyeleri başvuruları değerlendirmek üzere çevrimiçi veya yüz yüze bir araya gelerek toplantı yapabilir.

Madde 25 – Yatırım komitesi üyeleri başvuruları objektif kriterlere ve etik değerlere göre hiçbir yönlendirme ve baskıya maruz kalmadan değerlendirir ve platformda yayınlanmasını uygun görmesi durumunda onay verir. Uygun bulmadığı başvurular için gerekçesini yazılı olarak bildirir.

Madde 26 – Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde girişimci veya girişimciler ile çevrimiçi veya yüz yüze görüşür.

Madde 27 – Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde başvuru için girişimci ilişkileri birimi aracılığıyla ile ek bilgi ve belge talep edebilir.

Yatırım Komitesinin Değerlendirme Kriterleri

Madde 28 – Öncelikle başvurular ilgili mevzuata uygunluğuna göre Yatırım komitesi tarafından değerlendirilir.

Madde 29 – Değerlendirme esnasında gelişme potansiyeli taşıyan teknoloji ve/veya üretim faaliyetinde bulunan proje veya girişim şirketi olmasına ve özellikle katma değeri yüksek ve yenilikçilik içermesine dikkat edilir.

Madde 30 – Yatırım komitesi, objektif kriterlere göre hazırlanan değerlendirme politikasına göre Girişimci ilişkileri birimi tarafından raporlanan bilgi formu ve diğer bilgi ve belgeleri temel alarak sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini de değerlendirmede kullanır.

Madde 31 – Bilgi formunda ve eklerinde yer alan bilgilerin, yatırım komitesinin sahip olduğu tüm bilgiler çerçevesinde gerçeğe uygun olmasına ve bilgi formundaki bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir yanlışlık, yanıltıcılık ve eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmesine dikkat eder.

Madde 32 – Yüksek teknoloji içeren ve/veya ülkemize yurtdışından ithal edilen ürünlerin ikamesi olan ürünlerin üretilmesine yönelik iş fikirlerine özen gösterir.

Madde 33 – Yatırım komitesi üyeleri, söz konusu girişime yatırım yapacak yatırımcıların haklarını korumaya yönelik olası yüksek riskleri öngörür ve bu durumu belirtir.

Madde 34 – Ülke ekonomisine katma değer sağlayacak, istihdam yaratacak, ticarileşme potansiyeli yüksek ve küresele açılmayı hedefleyecek girişimlerin değerlendirilmesinde özen gösterir.

Madde 35 – Girişim projelerinin evrensel değerlere ve hukuka uygun olmasına dikkat eder.

Kampanyanın Kabulü ve Yayına Alınması Usulü

Madde 36 – Yatırım komitesinin Kitle Fonlaması Bilgi Formunu Komite Üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile başvuru kabul edilmiş sayılır ve yayınlanması için Platform’a iletilir. Platform tarafından gerekli ön çalışmalar ve işlemler akabinde başvuru fon toplanması için yayına alınır.

 

Kampanyanın Ret Edilmesi ve Bildirim Usulü

Madde 37 – Yatırım komitesinin Kitle Fonlaması Bilgi Formunu Komite Üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermemesi durumunda başvuru kabul edilmemiş sayılır ve ret gerekçesini de içeren bilgiler ile birlikte başvuru sahibine Girişimci İlişkileri Birimi tarafından bildirilir.

 

Kampanya Süresi İçinde Bilgi Formunda Açıklanan Hususlardaki Değişiklikler

 

Madde 38 – Kampanya süresi içinde, yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum bilgi formunun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte girişim şirketi veya girişimci tarafından derhal platforma bildirilir.

 

Madde 39 – Bilgi formunun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları Madde 42 uyarınca yapılacak bildirim tarihinden itibaren iki işgünü içinde yatırım komitesi tarafından değerlendirilir. Yatırım komitesi değişiklik yapılan bilgi formunu onaylarsa kampanya sayfasında derhal yayımlanır. Yatırım komitesi ilave gelişmelerin niteliğini ve potansiyel etkilerini değerlendirerek kampanya sürecini iptal edebilir.

Fikri Haklar Hususu

Madde 40 – Platform’a başvuru yapan Girişimci ve/veya Girişim Şirketi, başvurusunda yer alan tüm bilgi, belge ve diğer materyallerin telif haklarının kendisinde olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır. Aksi bir durumun tespiti durumunda değerlendirmeye alınmaz veya derhal işlemler iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Politika ’da Yer Almayan Diğer Hükümler

Madde 41 – Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Politika Hükümlerinde Değişiklikler

Madde 42 – Politika hükümlerini değiştirme yetkisi yönetim kuruluna aittir.

 

Yürütme

Madde 43 – Bu Politika hükümleri Dijital Kitle Fonlama Platformu A.Ş tarafından yürütülür.

 

Yürürlük 

Madde 44 – İş bu Politika hükümleri Dijital Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 8 Kasım 2021 tarihli kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.